Hallows Point

...

Hallows Point

...

Photo de tournage

...

maquillage de Paul Naschy

...

Paul Naschy (photo de tournage)

...

Vengeance of the Zombies

...

Paul Naschy

...

Vengeance of the Zombie

...

Paul Naschy

...

Paul Naschy

...